Akcje dla MiŚOT-ów

Zapraszamy do zapoznania się z Dokumentem Informacyjnym sporządzonym w związku z ofertą publiczną akcji MiŚOT SA z siedzibą w Bytomiu oferowanych przez Stowarzyszenie e-Południe.

ZAŁĄCZNIKI

FAQ

Oferta publiczna – pytania inwestorów / klik /

Głównym celem powstania Grupy MiŚOT jest budowa i rozwój stabilnej i wiarygodnej struktury kapitałowej, czerpiącej z dorobku i doświadczenia Stowarzyszenia e-Południe.

Celem nadrzędnym Grupy MiŚOT jest integracja środowiska małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych.

Jej głównym zadaniem jest działalność na rzecz małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, dostarczanie im pakietu korzyści, w szczególności wysokiej jakości produktów i usług, konkurencyjnych cenowo dzięki osiągniętym efektom skali.

W skład Grupy MiŚOT wchodzą podmioty, w których MiŚOT SA posiada bezpośrednio lub pośrednio udział w strukturze  kapitałowej. 

 

STRUKTURA

Plany zostały opisane szczegółowo w Dokumencie Informacyjnym.

 

Grupa MiŚOT rozwijać będzie projekty prowadzone przez obecne podmioty bezpośrednio zależne od Spółki, jak również zostanie rozszerzona o kolejne projekty i podmioty obecnie zależne w 100% od Stowarzyszenie e-Południe (m.in. polski internet rzeczy, cyberbezpieczeństwo, data center). Grupa MiŚOT rozwija również inicjatywy integrujące i promujące środowisko operatorskie, w tym między innymi projekt Lokalni, Fundację Lokalni, konkurs TeleOdpowiedzialny Roku.

 

Spółka w celu optymalizacji planuje stosować w Grupie MiŚOT tzw. „reselling usług”. Polegać on będzie na zakupie usług od jednego dostawcy i odsprzedaży klientom Grupy pod własną marką lub nazwą. Dzięki temu Grupa MiŚOT  będzie miała możliwość  oferowania różnych usług bez konieczności ich tworzenia i utrzymywania własnej infrastruktury czy personelu. Dostawca usług powinien w planowanym modelu zapewniać infrastrukturę, obsługę techniczną i wsparcie, a reseller – Spółka – zajmuje się sprzedażą, marketingiem i obsługą klienta.

Oferta skierowana jest do zamkniętej grupy osób fizycznych, w szczególności będących udziałowcami (wspólnikami, akcjonariuszami) lub właścicielami małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, bądź też współpracujących ze Stowarzyszeniem e-Południe na rzecz rozwoju małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych.

Oferta technicznie kierowana jest za pośrednictwem małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych jako podmiotów gospodarczych do ich właścicieli, udziałowców. Podział liczby akcji oferowanych pomiędzy poszczególnych właścicieli, udziałowców (osoby fizyczne) zainteresowanych ich nabyciem – następuje w ramach danego podmiotu gospodarczego na podstawie aktów i regulacji wewnętrznych.

Przy selekcji potencjalnych akcjonariuszy Stowarzyszenie e-Południe brało pod uwagę przede wszystkim realizację idei przyświecających Stowarzyszeniu w ramach działalności gospodarczych prowadzonych przez małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, mając na uwadze następujące kryteria:

  • długość współpracy ze Stowarzyszeniem e-Południe (w szczególności przez pierwsze lata rozwoju projektu EPIX),
  • obrót po stronie Stowarzyszenia e-Południe z tytułu zamawianych usług EPIX (w szczególności najwyżej premiowane usługi własne EPIX),
  • stabilny poziom utrzymywania usług EPIX (lojalność).

Nie

Nie – akcje przydzielane są wyłącznie osobom fizycznym (właścicielom, udziałowcom, akcjonariuszom) MiŚOT-ów.

1 zł i została ona podana w Dokumencie Informacyjnym.

Jedyna sytuacja, w której akcjonariusz może, lecz nie musi, stawić się osobiście w siedzibie domu maklerskiego, to chęć pozostawienia uzupełnionych i podpisanych odręcznie dokumentów oraz osobista weryfikacja tożsamości poprzez okazanie dokumentu tożsamości pracownikowi recepcji DM Navigator. Dokumenty podpisane odręcznie można przesłać pocztą tradycyjną.

W pierwszej kolejności akcje będą nabywane przez dotychczasowych akcjonariuszy zgodnie z prawem pierwszeństwa opisanym w statucie.

 

Co się stanie z akcjami po śmierci akcjonariusza?

Będą one przedmiotem postępowania spadkowego.

 

Czy na akcjonariuszem może zostać firma operatora albo fundacja rodzinna?

Akcjonariuszami mogą być tylko  osoby fizyczne.

Pełnomocnik jako koordynator przepływu informacji pomiędzy firmą a Stowarzyszeniem powinien niezwłocznie przekazać informacje o ofercie Stowarzyszenia w firmie, tak aby potencjalni inwestorzy mieli czas na decyzję o zakupie akcji i zmieścili się z formalnymi kwestiami dotyczącymi podpisania umowy sprzedaży akcji oraz złożenia wniosku do biura maklerskiego Navigator SA w przedmiocie rejestracji akcji.

Najpóźniej do 22 listopada 2023 r.

Do 24 listopada 2023 r.

Trzy dni od momentu otrzymania umowy sprzedaży akcji podpisanej przez osoby umocowane ze strony Stowarzyszenia.

Nie, liczba przydzielonych akcji jest wyliczana za pomocą algorytmu uwzględniającego kryteria opisane w Dokumencie Informacyjnym.

 

Dobór podmiotów gospodarczych, za pośrednictwem których kierowana jest oferta, leży w gestii Stowarzyszenia – oferty kierowane są do podmiotów realizujących cele, idee przyświecające Stowarzyszeniu, samo wyliczenie liczby przydzielonych akcji odbywa się matematycznie na podstawie algorytmu.

Akcje są przydzielone MiŚOT-om (definicja:https://misot.pl/o_nas/), którzy spełniają kryteria opisane w Dokumencie Informacyjnym – współpracowali ze Stowarzyszeniem e-Południe w okresie od 2010 do 2022 roku.

 

Mechanizmem przydziału jest algorytm, który w oparciu o formuły w arkuszach kalkulacyjnych automatycznie i autonomicznie wyliczył liczbę akcji oferowanych kontrahentom.

 

Pobrano surowe dane z systemu ERP Stowarzyszenia, dla każdego EPID MiŚOT-a,  każdego miesiąca współpracy i każdej fakturowanej usługi.

 

W odniesieniu do kryterium “wielkość obrotu” (obrót po stronie Stowarzyszenia z tytułu zamawianych usług EPIX, w szczególności najwyżej premiowane usługi własne EPIX) ujętego w Dokumencie Informacyjnym w punkcie 5.1.każdej z fakturowanych kiedykolwiek usług przyporządkowano kategorię, zależną od jej rodzaju i zyskowności. Algorytm najbardziej premiuje wagowo kategorie usług własnych EPIX, zwłaszcza tych, które tworzą widoczny na świecie potencjał systemów autonomicznych grupy (GlobalMix, PolMix, OpenPeering), a najmniejszą wagę otrzymały usługi obce (np. refakturowane transmisje danych).

 

Wartości obrotu dla poszczególnych usług były przemnażane przez wagi dla poszczególnych kategorii usług i sumowane dla każdego miesiąca współpracy.

 

W odniesieniu do kryterium “długość współpracy” (długość współpracy ze Stowarzyszeniem, w szczególności przez pierwsze lata rozwoju projektu EPIX), ujętego w Dokumencie Informacyjnym w punkcie 5.1.- w kolejnym kroku – algorytm premiuje podmioty, które współpracują z Grupą MiŚOT najdłużej i zaczęły tę współpracę na początku działania Stowarzyszenia e-Południe, opłacając nieraz usługi w cenach wyższych niż średnia rynkowa, jeszcze przed zbudowaniem wolumenów i atrakcyjności oferty. Są to te podmioty, dzięki którym przełamano rynkowe monopole czy oligopole.

 

Mechanizm polega na zastosowaniu odpowiednich mnożników miesięcznych przychodów ważonych i tak np.:- dla obrotów z roku 2010 mnożnik wynosi 10…
– dla obrotów z lat 2019-2022 mnożnik wynosi 1

 

W odniesieniu do kryterium „stabilny poziom utrzymywania usług EPIX – ciągłość współpracy”, ujętego w dokumencie informacyjnym w punkcie 5.1.- w tym kroku algorytm premiuje tych operatorów, którzy utrzymują lub cały czas rozwijają współpracę z Grupą. Algorytm koryguje wartości obrotów w poszczególnych miesiącach do ich stanu na koniec okresu obliczeniowego przydziałów, czyli grudnia 2022 roku. Automatycznie koryguje wcześniejsze wartości redukujących zaangażowanie i eliminuje podmioty nieaktywne.

Do oferty publicznej zostali dopuszczeni wszyscy posiadający aktywny status MiŚOT, spełniający kryteria opisane w Dokumencie Informacyjnym.
Stowarzyszenie będzie zmniejszało swój udział w MiŚOT SA. Dziś w ramach oferty publicznej oferuje 61% akcji operatorom, rozliczenie oferty nastąpi w grudniu 2023 r. Po jej rozliczeniu podjęte zostaną decyzje przez właściwe organy korporacyjne w ramach Stowarzyszenia oraz MiŚOT SA o ewentualnie kolejnej ofercie. Decyzje w ramach MiŚOT SA podejmowane będą już w gronie nowych akcjonariuszy. Docelowo Stowarzyszenie założyło, że 61% akcji przypadnie operatorom.
Zgodnie z przyjętymi przez Stowarzyszenie e-Południe zasadami – spółki i projekty, które z powodzeniem przejdą fazę inkubacji staną się spółkami zależnymi MiŚOT SA.
Według uznania Stowarzyszenia, zostaną rozdzielone pomiędzy inwestorów, którzy zgłosili chęć nabycia akcji – w liczbie proporcjonalnej do już przydzielonych akcji – wynikającej z algorytmu przydziału akcji w oparciu o kryteria wskazane w Dokumencie Informacyjnym.
Na dziś akcje należące do Stowarzyszenia e-Południe będą rozdystrybuowane wyłącznie do podmiotów współpracujących do końca 2022 roku. Podmioty współpracujące od 2023 roku będą miały możliwość nabycia/objęcia akcji na innych zasadach – jeśli będzie kolejna oferta publiczna.
Tak, w tego rodzaju sytuacjach prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected] wraz z wskazaniem nazw firm (z podaniem EPID), z przynależności do których wynika fakt uprawnienia do nabycia akcji.