Zapisz się do newslettera

Twoja cotygodniowa porcja wiedzy

SUKCESJA dla MiŚOT – sposoby na godną emeryturę przedsiębiorców

 

Oryginalny program transformacyjno-rozwojowy dedykowany małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym.

 

Dlaczego teraz?

Dla wszystkich stało się jasne, że w tych niepewnych czasach wygrywają te firmy, które potrafią szybko zaadaptować się do nowych warunków gospodarczych. Przedsiębiorcom trudno jest pogodzić „codzienność” z „kreowaniem przyszłości” i realizowaniem strategii średnio- i długoterminowych. 

 

„Codzienność” to pogoń za wypracowaniem bieżących wyników (zysków), poszukiwanie sposobów na wzrost efektywności, produktywności, sposobów na wzrost sprzedaży, ale także sposobów na wzrost zaangażowania pracowników, sposobów na zmniejszenie rotacji wśród nich, czyli wyjścia ze stanu permanentnej rekrutacji. 

 

„Codzienność” to także potrzeba sprostania coraz to bardziej skomplikowanym regulacjom prawnym, wymogom oderwanym od praktyki, od potrzeb klientów i od możliwości przedsiębiorców – szczególnie dotkliwe jest to dla małych i średnich przedsiębiorców.

 

„Przyszłość i jej świadome kreowanie” przez przedsiębiorców to konieczność, niestety łatwo podejmuje się decyzje o przekładaniu tego typu spraw na później. Wszyscy wiemy jak to osłabia naszą „konkurencyjność” i może negatywnie wpłynąć na naszą efektywność,
a w rezultacie w przyszłości na prowadzoną działalność gospodarczą i osiągane wyniki. Ale cóż fakty są jakie są.

 

Sukcesja pokoleniowa w przedsiębiorstwach to właśnie temat, który wszyscy „omijamy bokiem”. Wiele mitów wokół niego narosło i kojarzy się jako bardzo trudny, który dodatkowo
w wielu przypadkach kończy się niepowodzeniem. 

 

Najprawdopodobniej tak właśnie jest, ale czy tak musi być? 

 

Skoro nikt z nas czasu nie jest w stanie zatrzymać i zmiany pokoleniowe muszą nastąpić, to nad czym się zastanawiać, trzeba się dobrze przygotować do tego procesu i działać…


 

 

Dlaczego teraz?

Jeżeli przestaniemy kalkulować i szukać odpowiedzi na zbędne pytanie, czy to już czas i dobry moment na rozpoczęcie procesu sukcesji pokoleniowej? Jeżeli przestaniemy kalkulować, że przecież do emerytury jeszcze wiele lat muszę popracować, ewentualnie, że przecież moje dzieci są nieletnie… Przede wszystkim jeżeli potraktujemy ten proces jako doskonałą okazję do tzw. „nowego rozdania”, do „nadrobienia zaległości”, do „udoskonalenia naszej organizacji i procesów” tu i teraz, to uznamy, że to jest najwłaściwszy moment na jego zainicjowanie.  

 

Naszym zdaniem – sukcesja pokoleniowa to najważniejszy proces transformacyjny
w każdym przedsiębiorstwie, do którego trzeba się dobrze przygotować, który trzeba dobrze rozplanować, a następnie który trzeba konsekwentnie przeprowadzić. W procesie tym trzeba się wykazać dużą empatią, uważnością, elastycznością i zdolnościami do adaptacji na nowe pojawiające się w trakcie okoliczności.

 

Przygotuj swoją firmę na nieprzewidywalne kryzysy. Przede wszystkim jednak popraw funkcjonujące w niej procesy i reguły tu i teraz, tak by poprawie uległy ważne dla Ciebie wskaźniki biznesowe w bieżącym czasie, bez względu na to, kiedy przyjdzie moment wstąpienia następcy („sukcesora”) w ogół praw i obowiązków poprzednika („nestora”).

 

Pamiętaj jeszcze o bardzo ważnej sprawie : „nie wystarczy lek na punktowe rozwiązanie incydentalnego problemu, potrzebne jest podejście transformacyjne”. 

 

Wychodząc na przeciw właśnie tym potrzebom, stworzyliśmy oryginalny program transformacyjno-rozwojowy, dedykowany Małym i Średnim Operatorom Telekomunikacyjnym.

 

Zapraszamy – udoskonal swoją firmę, popraw osiągane wyniki i wskaźniki jeszcze przed momentem, gdy zdecydujesz się na przekazanie zarządzania firmą odpowiednio wyselekcjonowanemu sukcesorowi. Wykreuj przyszłość jaka czeka Twoją firmę, Ciebie i bliskie Ci osoby, Twoich pracowników i wszystkich pozostałych interesariuszy procesu „sukcesji pokoleniowej” – zacznij to robić właśnie teraz . 

 

 

PROBLEMY

z którymi zmaga się większość przedsiębiorców, którzy spróbowali przeprowadzić „proces sukcesji” w swoich firmach :

 1. „zaledwie 6,3% badanych „dzieci” deklaruje swoje zainteresowanie sukcesją
  i przejęcie zarządzania firmą rodziców * ;
 2. temat sukcesji w rozmowach rodzinnych pojawia się wśród uczestników badania : 30% – często, 50% – okazjonalnie, 20% w ogóle * ;
 3. zdaniem uczestników badania – dobrze przygotowany proces sukcesji powinien trwać: „powyżej 5 lat” – 23%, „rok i krócej” – 65%, „nie ma potrzeby planowania” – 12% * ;

dodatkowo 8 na 10 procesów sukcesji przebiega niezgodnie z założeniami przyjętymi przez przedsiębiorcę – tzw. nestora.
* źródło : badania Instytutu Biznesu Rodzinnego

 

 

DLA KOGO? 

jest program „Sukcesja dla MiŚOT” :

 

Dla każdego przedsiębiorcy – Lidera – któremu zależy na wypracowaniu lepszych wyników (zysków), w tym na wzroście efektywności, produktywności, sprzedaży, ale także na wzroście zaangażowania pracowników, na znalezieniu sposobów na zmniejszenie rotacji wśród nich, czyli wyjścia ze stanu permanentnej rekrutacji. 

 

Dla każdego przedsiębiorcy – Lidera – który chce, by założona i/lub prowadzona przez niego firma miała zapewnioną ciągłość działania, także wtedy gdy on nie będzie mógł już jej przewodzić. Lidera, któremu zależy by „dzieło jego życia” nie zniknęło z rynku tylko dlatego, że nadszedł nieunikniony moment – łatwy do przewidzenia – jakim jest konieczność zaniechania aktywności zawodowej. 

 

Przez „przedsiębiorcę – uczestnika programu”, należy rozumieć :

 • osoby jednoosobowo prowadzące działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG (w tym wspólników w spółkach cywilnych) ;
 • wspólników osobowych spółek handlowych wpisanych do KRS ;
 • udziałowców i akcjonariuszy w kapitałowych spółkach handlowych wpisanych do KRS;
 • profesjonalnych menadżerów zarządzających firmami w imieniu „właścicieli” ;
 • a także osoby, które z formalnego punktu widzenia nie są związane z firmą funkcjonalnie, a którym zależy na „uregulowaniu jej spraw” – przede wszystkim małżonkom i partnerom wymienionych powyżej.

 

Warto zapamiętać : to nie jest program kreujący wyłącznie odległą przyszłość firmy, bo zdobyta wiedza i umiejętności będą mogły być wykorzystane od razu w celu usprawnienia firmy, udoskonalenia jej procesów, poprawy kultury organizacyjnej, a co za tym idzie pozwolą poprawić bieżące wyniki i wskaźniki biznesowe.

 

 

TOMASZ LEWIŃSKI

Koordynator programu „Sukcesja dla MiŚOT”.

 

10-letnie doświadczenie i udział w wielu procesach sukcesji przeprowadzanych przez przedsiębiorców, nauczyły mnie, że pożądane efekty, że trwała i udana sukcesja pokoleniowa, możliwe są tylko wtedy, gdy zdecydujemy się przeprowadzić transformację całej organizacji (przedsiębiorstwa), gdy „uregulujemy i zadbamy” o każdy z poniższych aspektów.

 

Wizja i strategia długoterminowa

Interesariusze – kapitał ludzki

Organizacja i delegowanie uprawnień 

Finanse

Prawne aspekty 

 

Udana sukcesja pokoleniowa wymaga skupienia się przedsiębiorcy na stworzeniu kultury organizacyjnej (kultury odpowiedzialności) w firmie i na zaangażowaniu wszystkich interesariuszy w przeprowadzany proces transformacyjny. Możemy mieć wtedy pewność, że nawet w momencie wystąpienia nieprzewidzianej sytuacji kryzysowej, zarówno sukcesor, jak również liderzy i pracownicy, a także pozostali interesariusze – zaangażują się we wspólne stawienie czoła przeciwnościom. Będą dobrze zorganizowanym zespołem i bez względu na pełnione w nim role, w oparciu o wspólnie ustalone reguły i standardy, zadbają o swoją przyszłość i dalszy rozwój firmy, w tym o zapewnienie odpowiednich „zysków”.

 

Dzięki udziałowi w dedykowanym programie transformacyjno-rozwojowym „Sukcesja dla MiŚOT”, zdobędziesz w pierwszej kolejności wiedzę, następnie wypracujesz odpowiednie narzędzia, a ostatecznie zdobędziesz umiejętności, niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia procesu sukcesji pokoleniowej w swojej firmie, poprzedzonego kompleksową transformacją strategiczną swojej organizacji.

 

CZEGO NALEŻY się SPODZIEWAĆ?

 

PRZYGOTOWALIŚMY DLA CIEBIE INTENSYWNY WIELOETAPOWY PROGRAM, ROZŁOŻONY w CZASIE i OPTYMALNIE DOSTOSOWANY do TWOICH MOŻLIWOŚCI,

 

SUKCESJA – CZĘŚĆ 1 – 

zrozumieć problemy towarzyszące przeprowadzaniu procesów sukcesji przez przedsiębiorców, przygotować się do transformacji.

 

Cele, które chcemy osiągnąć na tym etapie to :

 • wielowątkowa edukacja : pozyskanie przez uczestników jak najszerszej wiedzy w temacie, która będzie bazą do przygotowania obranego scenariusza sukcesji ;
 • dokonanie diagnozy stanu początkowego – weryfikacja indywidualnych potrzeb każdego z uczestników ;
 • opracowanie „planu zarządzania kryzysowego” (CRISIS MANAGEMENT PLAN) – scenariusz awaryjny ;
 • opracowanie wstępnego „planu ciągłości działania” (BUSINESS CONTINUITY PLAN) – scenariusz emerytalny ;
 • uświadomienie skali transformacji, którą zamierzamy przeprowadzić i ustalenie ram czasowych na przeprowadzenie procesu.

 

6 modułów merytorycznych + zadania domowe

6-miesięczny intensywny program edukacyjno-rozwojowy

3 zjazdy stacjonarne praktyczne zajęcia warsztatowe

20h dodatkowych materiałów narzędziowych  

4h indywidualnych konsultacji 

społeczność MiŚOT możliwość interakcji i wymiany doświadczeń 

 

 

CZĘŚĆ 1 – „krok po kroku”

czyli jak będzie wyglądało uczestnictwo w programie „SUKCESJA dla MiŚOT – sposoby na godną emeryturę przedsiębiorców” […].

Krok 0 :

 • „poznajmy się”, czyli wywiad telefoniczny z uczestnikiem szkolenia na podstawie wcześniej przesłanych pytań ;

Krok 1 – zadanie domowe :

 • przygotowanie do zjazdu numer 1 – każdemu uczestnikowi udostępnione zostaną materiały do zapoznania się przed zjazdem ;

Krok 2 – udział w zjeździe numer 1 – praktycznych stacjonarnych zajęciach warsztatowych (8 h zajęć):

 • diagnoza stanu początkowego ;
 • sukcesja pokoleniowa jako część strategii oraz odniesienia do misji, wizji, wartości – dlaczego warto zająć się tym raz jeszcze ;

Krok 3 – indywidualne konsultacje (1 h) :

 • podsumowanie uczestnictwa w zjeździe nr 1 – odpowiedzi na nurtujące pytania, wspólne ustalenia uczestnika z konsultantem ;

Krok 4 – zadanie domowe :

 • przygotowanie do zjazdu numer 2 – każdemu uczestnikowi udostępnione zostaną 3 serie filmów video oraz materiały do przeczytania (odsłuchania),
  z którymi powinien się zapoznać w dogodnym dla siebie czasie przed kolejnym zjazdem (zajęciami warsztatowymi) :
 1. Seria „Wszystko zostaje w rodzinie” – 10 filmów zawierających informacje o uregulowaniach prawnych, które trzeba uwzględnić przy planowaniu sukcesji rodzinnej ;
 2. Seria „Firma rodzinna z zewnętrznym menadżerem” – 8 filmów zawierających informacje, jak zabezpieczyć siebie i/lub rodzinę powierzając zewnętrznemu menadżerowi zarządzanie firmą ; 
 3. Seria „Fundacja rodzinna” – 4 filmy zawierające informacje w tematyce.

 

Krok 5 – udział w zjeździe numer 2 – praktycznych stacjonarnych zajęciach warsztatowych (8 h zajęć):

 • opracowanie „planu zarządzania kryzysowego” (CRISIS MANAGEMENT PLAN) – scenariusz awaryjny ;
 • selekcja sukcesora/-ów oraz ustalenie ram czasowych procesu ;

Krok 6 – indywidualne konsultacje (1 h) :

 • podsumowanie uczestnictwa w zjeździe nr 2 – odpowiedzi na nurtujące pytania, wspólne ustalenia uczestnika z konsultantem ;

 

Krok 7 – zadanie domowe :

 • przygotowanie do zjazdu numer 3 – każdemu uczestnikowi udostępnione zostaną materiały do przeczytania (odsłuchania), z którymi powinien się zapoznać w dogodnym dla siebie czasie przed kolejnym zjazdem (zajęciami warsztatowymi) :

 

Krok 9 – indywidualne konsultacje (2 h) :

 • podsumowanie uczestnictwa w zjeździe nr 3 – odpowiedzi na nurtujące pytania, wspólne ustalenia uczestnika z konsultantem ;
 • podsumowanie uczestnictwa w programie „SUKCESJA dla MiŚOT – sposoby na godną emeryturę przedsiębiorców”.

Krok 8 – udział w zjeździe numer 3 – praktycznych stacjonarnych zajęciach warsztatowych (8 h zajęć):

 • opracowanie wstępnego „planu ciągłości działania” (BUSINESS CONTINUITY PLAN) – scenariusz emerytalny;

 

 

SUKCESJA dla MiŚOT – CZĘŚĆ 2 –    

znalezienie rozwiązań dla zdefiniowanych problemów, których pojawienie się przewidujemy, a przede wszystkim udoskonalenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego przeprowadzenia procesu sukcesji pokoleniowej w swojej organizacji.

 

Cele, które chcemy osiągnąć na tym etapie to :

 • opracowanie indywidualnego planu nauki (PERSONAL LEARNING PLAN) ;
 • opracowanie zasadniczego „planu ciągłości działania” (BUSINESS CONTINUITY PLAN) – scenariusz emerytalny ;
 • udoskonalenie umiejętności, niezbędnych do samodzielnego przeprowadzenia procesu sukcesji w swojej organizacji ;
 • wypracowanie konkretnych „narzędzi” niezbędnych do samodzielnego przeprowadzenia transformacji w swojej organizacji ;
 • wzmocnienie roli i poszerzenie świadomości skutecznego lidera procesu sukcesji (Leadership)

 

12 modułów merytorycznych + zadania domowe

12-miesięczny intensywny program edukacyjno-rozwojowy

6 zjazdów stacjonarnych, praktyczne zajęcia warsztatowe

30h dodatkowych materiałów narzędziowych

12h indywidualnych konsultacji 

społeczność MiŚOT możliwość interakcji i wymiany doświadczeń 

 

 

Zapraszam serdecznie, Tomasz Lewiński.