Zarząd Stowarzyszenia e-Południe wybrany na nową czteroletnią kadencję

Prezes Adam Kossowski oraz wiceprezesi Krzysztof Czuszek i Sebastian Kachel zostali wybrani na kolejną czteroletnią kadencję przez Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia e-Południe. Oznacza to akceptację ich dotychczasowej pracy oraz przyjętych przez Zarząd kierunków rozwoju Grupy e-Południe. Wszystko wskazuje na to, że przed nowymi – starymi władzami jeszcze więcej zadań.

Walne obradowało 28 maja w Chorzowie. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2020 rok członkowie Stowarzyszenia udzielili absolutorium wszystkim członkom Zarządu. Również członkowie Komisji Rewizyjnej (Krzysztof Fujarski, Joanna Macek – Czuszek, Adam Wołk – Jankowski, Michał Lekston, Adam Rak) – po przedstawieniu sprawozdania ze swojej działalności w 2020 roku – otrzymali absolutorium.

Walne zakończyło kadencje zarówno Zarządu, jak i Komisji Rewizyjnej. W związku z tym delegaci wybrali nowe władze. Krzysztof Fujarski oraz Michał Lekston oświadczyli, iż nie będą kandydować na nową kadencję w Komisji Rewizyjnej. Zebrani podziękowali im, a zwłaszcza jej wieloletniemu przewodniczącemu Krzysztofowi Fujarskiemu, za wyjątkowe zaangażowanie w pracę na rzecz Stowarzyszenia e-Południe, aktywny udział w tworzeniu jego struktur, organizowanie logistyczne i merytoryczne prac Komisji. Krzysztof Fujarski nadal jest prezesem spółki Projekt MdM, wydającej media dla MiŚOT.

W nowym Zarządzie Stowarzyszenia znaleźli się: Adam Kossowski, Krzysztof Czuszek i Sebastian Kachel. Komisja Rewizyjna będzie pracować w składzie: Joanna Macek-Czuszek, Adam Wołk-Jankowski i Adam Rak.

Dziękujemy delegatom za zaufanie i pozytywną ocenę naszej pracy. Stowarzyszenie konsekwentnie rozwija się od kilkunastu lat, nasze projekty mają coraz mocniejszą pozycję na rynku – powiedział po wyborze prezes Adam Kossowski.

Nie spoczywamy na laurach i nadal będziemy pracować na rzecz MiŚOT-ów (Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych). Wywodzimy się z tego środowiska i aktywnie działamy na jego rzecz. Jesteśmy dumni z naszych dotychczasowych projektów, takich jak np. EPIX, MdO, TeleCentrum, TeleOdpowiedzialny Roku, ale zapewniam, że najciekawsze realizacje jeszcze przed nami. Wkrótce pokażemy szczegóły – podkreślał wiceprezes Krzysztof Czuszek.

Zarząd Stowarzyszenia przedstawił wniosek o wyrażenie przez Walne Zebranie zgody kierunkowej na podjęcia działań faktycznych, prawnych i biznesowych zmieniających Grupę.

– Prowadząc działalność gospodarczą nauczyliśmy się, że liczy się czas, dlatego w ostatnich miesiącach, mimo pandemii, intensywnie pracowaliśmy nad nowym modelem Grupy, która nadal będzie działał na rzecz MiŚOT-ów. W połowie czerwca zaprezentujemy rozwiązania, które jeszcze bardziej zbliżą nas do środowiska małych i średnich operatorów – zapowiada wiceprezes Sebastian Kachel.

Czekamy teraz na szczegóły.

***

Stowarzyszenie e-Południe zostało założone w 2008 roku, aby zwiększyć siłę przebicia Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych – MiŚOT-ów. Jest to modelowy przykład organizacji gospodarczej, która powstała w celu umożliwienia współpracy przy realizowanych projektach.