ZINTEGROWANY

SYSTEM

BEZPIECZEŃSTWA

S46

Grupa MiŚOT poprzez współpracę z polskimi, lokalnymi przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi, zapewnia profesjonalne podłączenie gminy do Zintegrowanego Systemu Cyberbezpieczeństwa S46.

Krajowy System Bezpieczeństwa nakłada na gminy obowiązek podłączenia jednostki do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Cyberbezpieczeństwem S46. Efektem integracji będzie między innymi możliwość zgłaszania incydentów związanych z zagrożeniem cybernetycznym do zespołów reagowania na incydenty komputerowe poziomu krajowego w czasie rzeczywistym.

OBOWIĄZKI
GMIN

Grupa MiŚOT jest organizacją działającą na rzecz Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych (MiŚOT), którzy są polskimi lokalnymi przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi z powodzeniem i sukcesami obsługującymi blisko 30 proc. krajowego rynku. Operatorzy ci są pracodawcami, zleceniodawcami, płatnikami podatków lokalnych, klientami lokalnych przedsiębiorców i Waszymi sąsiadami, znacie ich i pewnie nie raz współpracowaliście z nimi.

MiŚOT-y działają lokalnie, lecz myślą globalnie, z sukcesem wprowadzają nowoczesne technologie, korzystają ze światowych rozwiązań, szybko usuwają ewentualne awarie, oferują bardzo konkurencyjne ceny.

CO OFERUJEMY

Realizację obowiązku posiadania łączy transmisji do systemu S46, w tym dwóch niezależnych. 

 

Dostęp do sieci Internet, wraz z łączem zapasowym LTE.

 

Usługi z obszaru cyberbezpieczeństwa, w tym ochronę antyDDOS, antywirusową, monitoring, wykrywanie zagrożeń w ruchu sieciowym, zarządzanie incydentami.

 

Transmisję danych do OSE/NASK.

INTELIGENTNA
GMINA

Grupa MiŚOT w ramach projektu badawczo-rozwojowego „Inteligentna gmina” poszukuje partnerów wśród przedstawicieli gmin, którym zależy na podnoszeniu jakości i zadowolenia z życia mieszkańców gmin poprzez korzyści, jakie daje internet rzeczy.

Internet rzeczy łączy wiele bardzo różnych urządzeń z Internetem. Za pośrednictwem czujników zapewnia podgląd niemal wszystkiego – od mierzenia jakości powietrza, zdalne odczyty zużycia wody, energii elektrycznej i gazu, zabezpieczenia mienia, monitorowanie pojazdów, mierzenie poziomu hałasu, odczyt jakości powietrza w pomieszczeniach i wiele innych. Internet rzeczy może być pomocnikiem i przyjacielem Twojej gminy i jej mieszkańców.

Sieć LoRa zapewnia zabezpieczoną transmisję danych pomiędzy czujnikami i aplikacją. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie wdrożenia.

MAMY
POTENCJAŁ

EPIX to największa w Polsce, szósta w Europie oraz dziewiąta na świecie (na tysiąc) platforma wymiany ruchu pomiędzy sieciami dostępowymi (krajowymi oraz zagranicznymi), innymi węzłami wymiany ruchu, a także dostawcami treści (np. Google, Netflix, Meta, Akamai oraz sieciami CDN). Z usług EPIX-a korzysta blisko 1000 podmiotów. Maksymalny ruch całkowity to ponad 3500 Gbps.


Centra infrastruktury EPIX znajdują się w Katowicach, Warszawie oraz Poznaniu. Węzły połączone są w ring, co zapewnia większy poziom bezpieczeństwa.

KONTAKT

W związku z bardzo indywidualnymi potrzebami, jakie mają gminy w powyższym zakresie, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza, lub z naszymi specjalistami, którzy dopasują ofertę odpowiadającą oczekiwaniom.

Paweł Białas

dyrektor sprzedaży i rozwoju

[email protected]

Wojciech Jureczka specjalista ds. klientów kluczowych [email protected]

Wojciech Ogonek

specjalista ds. klientów kluczowych

[email protected]

Bartłomiej Konopkin specjalista ds. klientów kluczowych [email protected]
Dla gmin
Zgody

- P445-166 -

ADMINISTRATOR DANYCH

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie E-Południe reprezentowane przez Prezesa Zarządu, Adama Kossowskiego z siedzibą przy ul. Antoniego Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom, NIP 6262925765, REGON 240927030, KRS 0000305459, tel.: 32 666-66-99, e-mail: [email protected].

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie: przesyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected] lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe w zakresie imię i nazwisko, adres e-mail oraz ewentualne dane dobrowolnie ujęte w treści wiadomości są przetwarzane w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane poprzez formularz kontaktowy w sprawie współpracy z JST ze Stowarzyszeniem E-Południe mającej na celu wykonanie obowiązków dotyczących podłączenia się gmin do sytemu S46 i obowiązków wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

PODSTAWA PODANIA I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawą podania danych jest Państwa dobrowolna zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywały Administratora do dalszego przetwarzania. ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

1 dostępu do danych osobowych,

2. sprostowania lub uzupełniania danych osobowych,

3. ograniczenia przetwarzania danych,

4. usunięcia danych, o ile przepisy prawa nie obligują Administratora do ich dalszego przetwarzania,

5. przeniesienia danych osobowych,

6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę,

7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. w celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem pod adresem e-mail: [email protected].

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane jeżeli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane, to tylko wyłącznie na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.