MiŚOT Akademia

INFORM ACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest MiŚOT S.A. z siedzibą przy ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom, NIP 626-303-74-81, REGON 385370626, KRS 0000824003, e-mail: [email protected].

 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez MiŚOT S.A. można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:

  1. przesyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected]

  2. listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

 

Dane będą przetwarzane w celu utworzenia bazy mailingowej oraz informowania zapisanych osób o nowościach i ofercie MiŚOT Akademii.

 

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorami danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratorów danych, m.in. jest to firma Sales Development Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa, e-mail: [email protected], KRS 0000907282, NIP: 5223204877; REGON: 389244404, operator platformy SalesOn.pl, z której korzystamy, świadcząc dla Państwa usługi. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Sales Development Technologies Sp. z o.o. można uzyskać informację, kontaktując się w następującej formie: [email protected] lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych.

 

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Google, z którego korzystamy, przygotowując dla Państwa formularz zgłoszeniowy, z zastosowaniem stosowanych przez Google zapisów zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 

Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu dodanych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem.