Tele.Odpowiedzialni to inicjatywa, która wspiera przedsiębiorców branży ISP w prowadzeniu działań zgodnie z zasadami CSR. To inwestycja korzystna dla wszystkich uczestników rynku – podnosi standardy relacji biznesowych, wspiera innowacyjność, szczególnie poprzez rozwój nowych produktów i usług społecznych i środowiskowych, ponadto ogranicza negatywny wpływ działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne, a także wzmacnia relacje ze społecznością, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo.

Na potrzeby projektu Tele.Odpowiedzialni wyróżniono cztery główne filary działania:
• odpowiedzialność biznesowa,
• odpowiedzialność za środowisko pracy,
• odpowiedzialność za środowisko naturalne
• odpowiedzialność społeczna.

Współpraca operatorów skupionych wokół klastra e-Południe, która zainicjowała przygotowanie wspólnego Kodeksu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu dla branży telekomunikacyjnej, zapoczątkowana jest wymianą doświadczeń pomiędzy jego uczestnikami. Stowarzyszenie i Klaster e-Południe, opierając się na normie ISO 26 000 oraz doświadczeniach i pomysłach członków, opracował Kodeks Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w branży telekomunikacyjnej. Równolegle powstaje baza wiedzy dobrych pomysłów i praktyk.

KAPITUŁA

dr Marcin Budziński

dr Marcin Budziński

Dziekan Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Doktor nauk ekonomicznych.

Pracownik naukowo-dydaktyczny, ekspert, analityk, moderator, kierownik projektów.
Specjalizacja: rozwój lokalny, zarządzanie strategiczne, rewitalizacja, planowanie biznesu, zarządzanie projektami, partnerstwo biznesu i sektora kultury, kreatywność i przedsiębiorczość.
Autor lub współautor kilkudziesięciu analiz i lokalnych dokumentów strategicznych oraz licznych publikacji naukowych i dydaktycznych. Członek Polskiej Akademii Nauk w Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska oraz polskiej sekcji European Regional Science Association. Uczestnik międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz czterokrotnie uczestnik wymiany nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus. Społecznik i animator postaw przedsiębiorczych, juror konkursów przedsiębiorczości dla młodzieży oraz start-upów.

Wojciech Saługa

Wojciech Saługa

Marszałek Województwa Śląskiego

Wojciech Saługa urodził się w 1969 roku. W 1994 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
W latach 1994-2002 pracował w ING Banku Śląskim.
W latach 1998-2002 radny Rady Miejskiej w Jaworznie, w latach 2002-2004 wiceprezydent Jaworzna odpowiedzialny za planowanie i inwestycje, urbanistykę, architekturę, geodezję, gospodarkę nieruchomościami oraz obsługę inwestorów.
W latach 2004-2005 Senator RP, a od 2005 roku Poseł na Sejm RP trzech kolejnych kadencji. W trakcie pracy w parlamencie członek komisji: Gospodarki (w tym Podkomisji ds. Energetyki), ds. Unii Europejskiej, Finansów Publicznych. Od 2011 roku członek Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki.
Żonaty, ojciec dwojga dzieci. Jego pasją jest turystyka górska i żeglarstwo.

Eugeniusz Gaca

Eugeniusz Gaca

Członek Zarządu KIGEiT

Współautor koncepcji działania lokalnych operatorów telekomunikacyjnych w grupie Elektrim. W 2008 roku zakończył czynną aktywność zawodową i od tego czasu zaangażowany w szereg przedsięwzięć z zakresu rozwoju telekomunikacji i rynku telekomunikacyjnego w Polsce, jako doradca w wielu projektach branżowych, a także społecznie w rozwoju działalności KIGEiT. Przewodniczy Grupie roboczej ds. barier inwestycyjnych Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych, a także Grupie roboczej ds sieci szerokopasmowych Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Członek Forum Uproszczeń Ministerstwa Rozwoju. Członek Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Karol Skupień

Karol Skupień

Prezes KIKE

Przedsiębiorca telekomunikacyjny i współwłaściciel firmy GIGA Komputer. W strukturach KIKE, od lat wspierał działalność Grupy Roboczej ds. Administracji Publicznej, jednocześnie angażując się w wiele projektów izbowych i operatorskich dot. m.in. nowoczesnych technologii przesyłu video i TV. Członek Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji oraz Stowarzyszenia Siła w Innowacji. Menedżer branży IT i telekomunikacyjnej.
W wolnym czasie wędruje po górach i gra w szachy.