Ruszyła oferta publiczna sprzedaży akcji MiŚOT SA

Mali i średni operatorzy telekomunikacyjni, którzy przez lata współpracowali z podmiotami tworzącymi dziś Grupę MiŚOT, obejmą do końca roku akcje MiŚOT SA. Dokument Informacyjny w tej sprawie został opublikowany 4 września na stronach: misot.pl/home/o-nas/akcje/ i www.e-poludnie.pl (Akcje dla MiŚOT-ów). Rozliczenie oferty, polegające na wpisie nowych akcjonariuszy do rejestru, nastąpi do 15 grudnia tego roku. Oznacza to, że w grudniu liczba właścicieli spółki, która świadczy usługi dla małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, znacząco zwiększy się. 

Spółka dla MiŚOT-ów

MiŚOT SA została utworzona w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych głównie na rzecz małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. To podmiot dominujący w Grupie MiŚOT, który dziś posiada 100-procentowe udziały w spółkach: EPIX Sp. z o.o., Projekt MdO Sp. z o.o., Projekt MdM Sp. z o.o. oraz Projekt TdM Sp. z o.o.

Firma pełni rolę dystrybutora usług i produktów dla MiŚOT-ów, które wytwarzane są w podmiotach zależnych, podzielonych merytorycznie na obszary biznesowe. Dodatkowo spółka stanie się centrum kompetencyjnym, zarządzającym Grupą MiŚOT w obszarach m.in.: księgowym, prawnym, logistycznym oraz IT. Bazując na dotychczasowym doświadczeniu MiŚOT SA odpowiadać będzie za wsparcie małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych w ramach Centrum Usług Wspólnych, polegające m.in. na wspólnych zakupach, udziale w postępowaniach przetargowych, wsparciu w zakresie profesjonalnych usług dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Spółka chce stosować w Grupie MiŚOT tzw. “reselling usług”. Polega on na tworzeniu wolumenu zakupowego od jednego dostawcy i odsprzedaży usług i towarów klientom pod własną marką lub nazwą. Dostawca usług w takim modelu zapewnia infrastrukturę, obsługę techniczną i wsparcie, a reseller zajmuje się sprzedażą, marketingiem i obsługą klienta.

Większość produktów i usług MiŚOT SA oferowana jest na platformie internetowej pod adresem https://sklep.misot.pl/

Głównym celem powstania Grupy MiŚOT, na czele której stoi MiŚOT SA, była budowa i rozwój stabilnej i wiarygodnej struktury kapitałowej, czerpiącej z dorobku i doświadczenia działającego od kilkunastu lat Stowarzyszenia e-Południe. Jednym z priorytetów struktury holdingowej była i jest integracja środowiska małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych i uczynienie ich współwłaścicielami projektów biznesowych, które od lat współtworzyli i są ich beneficjentami.

Docelowo do podmiotów bezpośrednio zależnych od MiŚOT SA dołączą również kolejne inicjatywy i firmy obecnie zależne w 100% od Stowarzyszenia e-Południe (m.in. polski internet rzeczy, cyberbezpieczeństwo, data center). Warto podkreślić, że Grupa rozwija również inicjatywy integrujące i promujące środowisko operatorskie, w tym między innymi projekt Lokalni, Fundację Lokalni i konkurs TeleOdpowiedzialny Roku.

Akcje za wieloletnią współpracę i budowę potencjału

W ramach oferty Stowarzyszenie e-Południe sprzedaje do 2 220 000 akcji w cenie 1 zł za każdą. Propozycja nabycia walorów trafi do zamkniętego katalogu osób fizycznych, w szczególności będących udziałowcami (wspólnikami, akcjonariuszami) lub właścicielami małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, bądź też współpracujących na rzecz rozwoju MiŚOT-ów. Oferta skierowana zostanie za pośrednictwem podmiotów gospodarczych, które współpracują z podmiotami Grupy MiŚOT. Podział akcji będzie następował w ramach danej firmy na podstawie obowiązujących aktów, regulacji oraz jej decyzji wewnętrznych.

W procesie przydziału akcji, które zostaną rozdzielone w każdym podmiocie, brano pod uwagę następujące kryteria: długość współpracy ze Stowarzyszeniem e-Południe (w szczególności przez pierwsze lata rozwoju projektu EPIX), obrót z tytułu zamawianych usług EPIX (w szczególności najwyżej premiowane usługi własne), stabilny poziom utrzymywania usług EPIX (ciągłość współpracy) – mając również na uwadze realizację idei przyświecających Stowarzyszeniu e-Południe.

Oferty trafią na maile podmiotów gospodarczych za pośrednictwem systemu informatycznego dedykowanego do procesu zbycia akcji. Następnie inwestorzy powinni złożyć wolę nabycia akcji wraz ze wskazaniem ich liczby. Informacja o wykazie potencjalnych akcjonariuszy z każdej spółki wróci do sprzedającego za pośrednictwem systemu informatycznego w postaci wygenerowanego  dokumentu – deklaracji podpisanej zgodnie z reprezentacją.

Trzy miesiące na formalności

Dokument Informacyjny, opisujący szczegóły oferty, znalazł się 4 września na stronach www.misot.pl oraz e-poludnie.pl. Od 5 września do 20 listopada do firm współpracujących przez lata z podmiotami Grupy MiŚOT trafią oferty nabycia akcji.

W okresie 6 września – 21 listopada będzie czas na złożenie deklaracji, w których wskazani zostaną potencjalni akcjonariusze i liczba akcji. Między 15 września a 22 listopada zaplanowano podpisywanie umów sprzedaży przez inwestorów. Treść umowy nie podlega negocjacjom. Dokument powinien być podpisany za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego (ePUAP).

Umowa musi zostać dostarczona oferującemu w sposób zgodny z instrukcją zawartą w systemie informatycznym dedykowanym do obsługi procesu zbycia akcji. W wyjątkowych przypadkach przewiduje się zawarcie umowy w formie pisemnej.

Zarząd Stowarzyszenia e-Południe, które sprzedaje akcje, złoży podpisy na umowach między 15 i 24 listopada. Po otrzymaniu podpisanego dokumentu każdy inwestor będzie miał trzy dni na zapłatę za akcje. Rozliczenie oferty, czyli wpis w rejestrze akcjonariuszy, zaplanowane jest do 15 grudnia tego roku.

Akcje mogą pierwszy raz uczestniczyć w dywidendzie przy podziale zysku za rok obrotowy 2023 r. Decyzja o jej wypłacie zostanie podjęta w 2024 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2023 rok.

Dokument Informacyjny: misot.pl/home/o-nas/akcje/