Polityka prywatności

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w spółce MiŚOT ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych przekazywanych w trakcie korzystania ze strony www.misot.pl jest MiŚOT S.A. reprezentowana przez Pana Adama Kossowskiego (dalej jako „Administrator”) z siedzibą przy ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom, NIP 626-303-74-81, REGON 385370626, KRS 0000824003

Dane kontaktowe:
• nr tel.: (+48) 32 810 10 55
• adres e-mail: [email protected]

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie: przesyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected] lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych.

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail gromadzone są za pomocą serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.misot.pl

Podanie powyższych danych jest konieczne w celu dokonania zakupu usługi oraz jej świadczenia. Możemy również rejestrować dane, kiedy kontaktujecie się Państwo z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dane niezbędne do zawarcia z Państwem umów.

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
– realizacji prawnie uzasadnionych interesów
– prowadzenia korespondencji z Państwem
– realizacji warunków zawieranych umów
– wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych
– archiwizowania Państwa danych zgodnie z przepisami prawa

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych to:
• Przepisy prawa – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
• Przepisy prawa – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 ust. 1 tego rozporządzenia tj.: lit. a) zgoda właściciela dancyh, lit. b) wykonanie umowy, lit c) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, lit. f) prawnie uzasadniony interes.

 

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Dane osobowe są przechowywane:
1. w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy (w zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny.), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez
okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług;
2. w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO): przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
3. w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu.

 

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

 

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do danych osobowych
b) prawo żądania sprostowania danych osobowych
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [email protected]

 

BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ

 

MiŚOT S.A. stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć przetwarzane dane. Dokładamy wszelkich starań by stosowane środki w jak najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą.

 

PRAWA AUTORSKIE

 

Strona internetowa misot.pl jak również treści na niej zamieszczone stanowią wyłączną własność MiŚOT S.A. Zapraszając odwiedzających do korzystania ze strony www.misot.pl zwracamy uwagę na wymóg poszanowania praw własności intelektualnej. Strona zawiera chronione prawem autorskim treści, znaki towarowe oraz inne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego. Kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie treści prezentowanych na stronie internetowej do celów innych niż osobisty użytek (związany z osobistą działalnością) wymaga uprzedniej, pisemnej zgody partnerów firmy.

 

WYKORZYSTANIE CIASTECZEK (COOKIES)

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM

 

MiŚOT S.A. będzie przekazywać Państwa dane osobowe:
– podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
– podmiotom uprawnionym przepisami prawa.

MiŚOT S.A. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

 

PRZETWARZANIE DANYCH W PAŃSTWACH TRZECICH

 

Administrator Danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

 

Dane nam przekazane nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.